Friday, May 12, 2017

குரோய்ஷியா பயணம் - சாக்ரெப் கத்தீட்ரல்.. 1880ம் ஆண்டு நிலநடுக்கம்

சாக்ரெப் கத்தீட்ரல் 1880ம் ஆண்டு நிலநடுக்கத்தில் சிதைந்தது. அதன் சீரமைப்புப் பணிகள் இன்னமும் தொடர்கின்றன. அன்று நிலநடுக்கத்தின் போது நின்று போன கடிகாரம் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட மாலை 7:03 மணியைக் காட்டிக் கொண்டு இன்றும் இருக்கின்றது.


No comments:

Post a Comment