Saturday, April 15, 2017

சுலோவாக்கியா எல்லையில் - சுலோவாக்கியா பயணம் 2

Crossing the Hungarian border..
சுலோவாக்கியா எல்லையில் அதிகமான மின்சார உற்பத்திக்கான இயந்திரக் காற்றாடிகளைக் காணமுடிகின்றது.


No comments:

Post a Comment